Мониторинг, докладване и верификация

На 21 юни 2012 г. Европейската комисия одобри нов Регламент относно мониторинга и докладването на емисиите на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (Регламент 601/2012/ЕС).
Актуализирането на правилата за мониторинг и докладване е свързано с преразглеждането на Директивата за Европейската схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове.
Регламент 601/2012/ЕС влиза в сила от 1 януари 2013 г. и изменя Решение на Комисията oт 18 юли 2007 година за създаване на насоки за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове съгласно Директива 2003/87/EО на Европейския парламент и на Съвета

Съгласно член 74, параграф 1 на Регламента:

"Държавите членки могат да изискват от оператора на инсталация или оператора на въздухоплавателни средства да използва електронни образци или специфицирани файлови формати за подаването на планове за мониторинг и за промените в тези планове, както и за подаването на годишните доклади за емисиите, докладите за тонкилометрите, верификационните доклади и докладите за подобренията.“

Всички инсталации на територията на Република България, които попадат в обхвата на Европейската схема за търговия с квоти за емисии ще са задължени да изготвят и представят за одобрение в Изпълнителна агенция по околна среда нов план за мониторинг, попълнен в новия образец.

Формуляри и насоки във връзка с изготвянето на новите планове за мониторинг:

1. Ръководство относно тълкуването на Приложение I към Директивата за EСТЕ

2. Регламент 601/2012/ЕС на Комисията от 21 юни 2012 година относно мониторинга и докладването на емисиите на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

3. Формуляр за план за мониторинг

При попълване на новия план за мониторинг операторите следва да се ръководят от:

 

    • Регламент 601/2012/ЕС;

 

    • Указателните документи,  изготвени от Европейската комисия за прилагане на Регламент 601/2012/ЕС;

 

    • Действащите планове за мониторинг (доколкото те не противоречат на документите по-горе);

 

    • Допълнителни указания, дадени им от компетентните органи.

 


Регламент 601/2012/ЕС и указателните документи към него заместват считано от 1 януари 2013 г. Методиката за осъществяване мониторинг на емисиите на парникови газове от операторите на инсталации, участващи в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове.

Формулярът за изготвяне на план за мониторинг е изготвен от Европейската комисия и е одобрен от Комитета по изменение на климата на 7 юни 2012 г. В процеса на работа с него се установяват някои технически грешки, които се коригират от Комисията. При евентуални промени във формуляра, новата версия ще бъде публикувана на интернет страниците на МОСВ и ИАОС и заинтересованите страни ще бъдат уведомени по оперативен път.

4. Ръководни документи относно Регламента за мониторинг и докладване:

 

 

 

 

 

 


5. Ръководни документи относно Регламента за верификация и акредитация може да откриете тук.

 

Молим всички оператори да представят своите коментари относно образеца в срок до 29 октомври 2012 г. на следния електронен адрес:

monitoringplan@moew.government.bg

Изпълнителна агенция по околна среда, съвместно с Министерство на околната среда и водите ще организира секторни срещи за обсъждане на новите изисквания за изготвяне на плановете за мониторинг.
Информация за датите, на които ще бъдат проведени срещите, както и допълнителни указания за попълване на формуляра за план за мониторинг ще бъдат допълнително публикувани.