Нови Регламенти за мониторинг, докладване, верификация и акредитация

След гласуване в Комитета по изменение на климата на 6 декември 2018 г. и приемането на 19 декември 2018 г. новите версии на Регламент за изпълнение на Комисията относно мониторинга и докладването съгласно Директива 2003/87/ЕО и Регламент за изпълнение относно за проверка на данните и за акредитация на проверяващите органи съгласно Директива 2003/87/ЕО бяха публикувани в Официален вестник на Европейския съюз на 31 декември 2018 г. и двата документа  се прилагат от 1 януари 2021 г. с изключение на Член 76, който се прилага от 1 януари 2019 г.