Няма данни за замърсяване от Украйна в българската акватория на Черно море

18 юли 2023 | 17:05
  • Със съдействието на Гранична полиция продължава регулярното изследване на крайбрежните води от бреговите пунктове. Резултатите не показват замърсяване на морската околна среда
  • Военният научноизследователски кораб „Св. Св. Кирил и Методий“ (НИК 421) провежда допълнителен мониторинг на водите на Черно море
  • Прогнозата за северозападната част на Черно море остава стабилно благоприятна, като потенциалните замърсители циркулират в изключителната икономическа зона на Украйна
  • На сателитните изображения не се наблюдава замърсяване в изключителната икономическа зона на България.

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) осигурява редовно наблюдение на състоянието на морските води след разрушаването на стената на язовир „Нова Каховка“, разположен на река Днепър на територията на Украйна.

Последните данни от цифровото моделиране на Центъра за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона към ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, както и сателитно наблюдение, не показват замърсяване на българската акватория с потенциални замърсители вследствие на инцидента:

  • Прогнозата за северозападната част на Черно море до 20 юли се запазва стабилно благоприятна, като потенциалните замърсители циркулират в изключителната икономическа зона на Украйна.
  • На сателитните изображения не се наблюдава замърсяване в изключителната икономическа зона на България.
  • Според данните няма притеснения, свързани със зоните за къпане по българското Черноморие.

Военният научноизследователски кораб „Св. Св. Кирил и Методий“ (НИК 421) провежда допълнителен мониторинг на водите на Черно море. От представители на Басейнова дирекция „Черноморски район“ се извършват пробонабирания от 23 точки. Корабът ще акостира на Морска гара – Бургас на 19 юли и по информация на „Пристанище Бургас“ ЕАД ще бъде отворен от 17 до 19 часа за желаещите да го разгледат.

Със съдействието на Гранична полиция, Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) и Регионална лаборатория - Варна към ИАОС следят ежеседмично състоянието на черноморските води в три допълнителни пункта в бреговата зона – Дуранкулак бряг, Шабла бряг и Калиакра бряг. МОСВ е в постоянен обмен на информация с украинските, молдовските и румънските власти за потенциално замърсяване на водите в Черно море.

Според постъпилите в БДЧР данни от мониторинга на бреговите пунктове от пробите, взети на 10.07.2023 г., измерените стойности по показатели нефтопродукти, полихлорирани бифенили, метали и пестициди във всички пунктове са под максимално допустимите концентрации и средногодишните стойности. Резултатът по показател цезий-137 за пункт Дуранкулак бряг е под границата на количествено определяне на метода, а данни за тритий все още не са готови. Все още не са готови и резултатите по показатели цезий-137 и тритий за пунктове Шабла бряг и Калиакра.

Постъпили резултати от изследване на проби, взети преди 10.07.2023 г.:

  • стойностите от изследване на пробите, взети на 26.06.2023 г., по показатели цезий-137 и тритий, са под границата на количествено определяне на метода;
  • за пробите, взети на 03.07.2023 г. са постъпили резултати само за цезий-137 в пункт Дуранкулак бряг, като стойността е под границата на количествено определяне на метода, а резултатите за пунктове Шабла бряг и Калиакра бряг все още не са готови;
  • изследването на тритий и цезий-137 в пробите, взети на 27.06.2023 г. от пунктове Дуранкулак, Шабла и Калиакра показва, че всички стойности са под границата на определяне на метода.

Предишни резултати от изследванията са публикувани в прессъобщенията на МОСВ на 12 юли10 юли30 юни28 юни и 26 юни.

МОСВ извършва мониторинг и информира институциите, които носят отговорност за превенцията и отговора на установените рискове. Актуална информация за резултатите от направените измервания се предоставя своевременно на компетентните институции и обществеността.

Сигнали при възможни признаци за замърсяване по бреговата ивица могат да се подават на Зеления телефон на МОСВ: 0887 088 440 или 02/9888205, както и на електронен адрес: nccw@moew.government.bg, а така също и на Зеления телефон на РИОСВ - Варна: 0884 290 634 или 052/634 582, РИОСВ - Бургас: 0889 096 577 или 056/813 212, БД „Черноморски район“ – гр. Варна: 0886 406 816.