Обявен е ежегодният литераурен конкурс на Националния доверителен екофонд за ученици от 16 до 18 години