Одобрен формуляр на годишен план за мониторинг на емисиите от авиационни дейности в обхвата на Европейската схема за търговия с емисии и CORSIA