Окончателен проект на Регламент за Изпълнение (ЕС) на Комисията относно корекции на безплатно количествата разпределени квоти за емисии съгласно член 10а от Директива 2003/87/ЕО поради промени в нивото на активност

Във връзка с провеждане на съгласувателна процедура на окончателния проект на:

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС)… / ... на Комисията от XXX относно корекции на безплатно количеставата разпределени квоти за емисии съгласно член 10а от Директива 2003/87/ЕО поради промени в нивото на активност може да изпращате Вашите коментари и становища в срок до 28.06.2019 г. на e-mail: etsbg@moew.government.bg

 Регламента е предоставен и на сайта на Европейската комисия за публичен достъп - https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1523713_en#isc-2019-03187