Покана за представяне на проектни предложения по Фондa за иновации

Фондът за иновации ([1])([2]) има за цел да подпомогне индустриалния и енергийния сектор на Схемата за търговия с емисии за справяне с иновационните и инвестиционните предизвикателства на нисковъглеродния преход. Една от най-големите програми в света за подкрепа на иновациите в нисковъглеродните технологии, финансирана от приходи от търгове на квоти за емисии от Схемата за търговия с емисии на Европейския съюз (ЕСТЕ), е отворена за проектни предложения.

Фондът за иновации ще финансира технологии за възобновяема енергия, енергоемки индустрии, иновации в нисковъглеродни технологии и процеси в различни отрасли, както и продукти, заместващи такива, които се произвеждат с високи въглеродни емисии. Също така технологии за съхраняване на енергия, и съдействие за стимулирането на изграждане и експлоатация на проекти, насочени към безопасно за околната среда улавяне и съхранение в геоложки формации на CO2.

Достъп до финансиране от фонда ще имат всички държави-членки на ЕС, Исландия и Норвегия, в т.ч. и България. Средствата могат да се използват в сътрудничество с други инициативи за публично финансиране, като например държавна помощ или други програми за финансиране от ЕС.

Проектите ще бъдат оценявани в зависимост от техния потенциал за избягване на емисии на парникови газове, степен на иновативност, финансовата и техническата зрялост, както и потенциала за увеличаване на икономическата ефективност.

Фондът ще дава еднакви възможности за финансиране и достъп на всички оператори.

Първата покана е отворена за широкомащабни проекти за чисти технологии, с капитал над 7,5 милиона евро, като финансирането ще е до 60% от стойността им.

Проектните предложения ще се приемат в срок до 29 октомври 2020 г., чрез портала на ЕС за финансиране и възлагане на обществени поръчки.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innovfund-lsc-2020-two-stage

Допълнителна информация може да се намери на: EU Climate Action web news

  

([1]) Съгласно чл. 10а параграф 8 от Директива (ЕС) 2018/410 на Европейския парламент от 14 март 2018 година за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел засилване на разходоефективните намаления на емисии и на нисковъглеродните инвестиции, и на Решение (ЕС) 2015/1814.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0410

([2]) Делегиран Регламент (ЕС) 2019/856 на Комисията от 26 февруари 2019 година за допълнение на Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на функционирането на Фонда за иновации.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0856&from=EN