Категории
Климат

Регламент (ЕС) 2018/842 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година


Регламент (ЕС) 2018/842 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите членки през периода 2021—2030 г., допринасящи за действията в областта на климата в изпълнение на задълженията, поети по Парижкото споразумение, и за изменение на Регламент (ЕС) № 525/2013

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1541689836838&uri=CELEX:32018R0842