Валидност на квотите за Фаза 3 (2013 – 2020) и Фаза 4 (2021 – 2030) на Европейската схема за търговия с емисии

Във връзка с края на Трета фаза на Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ), предстоящата четвърта фаза на ЕСТЕ и постъпили запитвания, Ви предоставяме следната информация:

Съгласно чл. 11 на Директива 2003/87/ЕС   компетентният орган издава безплатните квоти за съответната година (Х) до 28 февруари всяка година.

В Член 12 от същата директива се изисква от операторите да предадат квоти, равни на верифицираните емисии от инсталациите им за предходната година (X-1) до 30 април всяка година.

В допълнение, член 13 от Директивата за СТЕ определя валидността на квотите на ЕС, в който ясно е разписано, че квотите получени за Третия период на ЕСТЕ са с безсрочна валидност, т.е могат да бъдат използвани и за изпълнение на задълженията през Фаза 4 на ЕСТЕ. В допълнение на операторите е позволено да използват квоти, издадени за година X, за спазване на емисиите от година X-1 (заемане).

През 2021 г. до 28 февруари компетентните органи ще издават квоти за първата година от Фаза 4 на ЕСТЕ (2021-2030). Валидността на тези  „нови“ квоти обаче ще бъде за периода от 2021 г. нататък и те няма да могат да се използват за изпълнение на задълженията на операторите за предходната 2020 г. (да се заемат). Това означава, че при предаването на съответните количества квоти в Националния регистър до 30 април 2021 г. за изпълнение на задълженията на операторите за 2020 г. ще могат да се използват само „стари“ квоти, издавани през периода 2013 – 2020 г.

Във връзка с гореизложеното, все още няма яснота как технически ще бъде ограничено използването на квотите, получени за Фаза 4 на ЕСТЕ  след 2021 г.,  така че с тях да не може да се изпълняват задължения за 2020 г. На ниво ЕС се търсят технически решения, но независимо от това бихме искали да обърнем внимание на операторите да предвидят в началото на 2021 г. достатъчно квоти, издадени през периода 2013 – 2020 г., тъй като няма да могат да използват квотите, получени за Фаза 4 на ЕСТЕ за изпълнение на задълженията си за Фаза 3.