Започват консултации с обществеността за Морската стратегия на Република България 2022 – 2027 г.

25 октомври 2021 | 16:42

Доклад за Актуализация на оценката на морската околна среда, дефиниции и цели за добро състояние на морската околна среда, като първи етап от актуализация на Морската стратегия и Програми от мерки за 2022-2027 г., е публикуван за консултации с обществеността на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите и на интернет страницата на Басейнова дирекция „Черноморски район“.

Консултацията ще се проведе за период от един месец – от 22 октомври 2021 г. до  22 ноември 2021 г.

Морската стратегия на Република България е разработена с цел постигане на добро състояние на морската околна среда в съответствие с изискванията на Рамковата директива за морска стратегия на Европейския съюз и се прилага на 6-годишни периоди.

Изготвената Актуализирана оценка на морската околна среда, дефиниции и цели за добро състояние на морската околна среда е първа част от Втората Морска стратегия на Р България и Програма от мерки за периода 2022 – 2027 г.

Актуализираната оценка на морската околна среда съдържа информация за състоянието на морската околна среда, характеристиките за добро състояние на морската околна среда, предложените екологични цели и свързаните с тях критерии, индикатори и прагови стойности, включително степента на достигане на доброто й състояние. Разработена е от екип на Института по океанология към БАН по договор, финансиран от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

Активното участие на всички компетентни органи, заинтересовани страни и широката общественост е от ключово  значение при разработването на Втората Морска стратегия на Р България и нейното прилагане.

Документи за консултация може да намерите ТУК.

Информация за начина на изпращане на становища, предложения, препоръки и коментари е публикувана ТУК