Антикорупция

Категории
Антикорупция

Антикорупция

Надежда Кайнакчиева - ръководител на инспекторат по чл.46 от ЗА

 1. Вътрешни правила за дейността на Инспектората
 2. Вътрешни правила за организацията при извършване на проверка на декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ и за установяване на конфликт на интереси в МОСВ
 3. Приложение 1 към отчетен доклад за дейността на Инспектората през 2016 г.
 4. Приложение 1 към отчетен доклад за дейността на Инспектората през 2017 г.
 5. Приложение 1 към отчетен доклад за дейността на Инспектората през 2018 г.
 6. Приложение 1 към отчетен доклад за дейността на Инспектората през 2019 г.
 7. Приложение 1 към отчетен доклад за дейността на Инспектората през 2020 г.
 8. Приложение №1 към отчетен доклад за дейността на Инспектората през 2021 г.
 9. Приложение №1 към отчетен доклад за дейността на Инспектората през 2022 г.
 10. Антикорупционен план на МОСВ за 2018 г.
 11. Отчет на Антикорупционен план на МОСВ за 2018 г.
 12. Антикорупционен план на МОСВ за 2019 г.
 13. Отчет на Антикорупционен план на МОСВ за 2019 г.
 14. Отчет Антикорупционен план 2020
 15. Антикорупционен план на МОСВ за 2021
 16. Отчет на Антикорупционен план на МОСВ за 2021 г.
 17. Антикорупционен план на МОСВ за 2022 г.
 18. Отчет на Антикорупционен план на МОСВ за 2022 г.
 19. Антикорупционен план на МОСВ за 2023 г.

Подаване на сигнали

Сигнали за незаконни или неправилни действия или бездействия, както и действия пораждащи съмнение за корупция от страна на служителили от министерството на околната среда  и водите и от второстепенните разпоредители с бюджет към министъра,  могат да се подават по някой от следните начини:

– чрез деловодството на МОСВ, на адрес бул. „Мария Луиза“ № 22

– чрез пощенски кутии находящи се в административните сгради на бул. „Мария Луиза“ № 22 и ул. „У. Гладстон“ 67

– на електронен адрес inspectorat@moew.government.bg

ВАЖНО!

При подаване на сигнали се предоставят следните данни:

• Две имена,

• адрес за кореспонденция,

• телефон за контакт,

• данни за институциите, които вече са информирани,

• електронен адрес.

Съгласно разпоредбата на чл.111, ал.4 от Административнопроцесуалния кодекс „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който вече има решение, не се възлагат за разглеждане, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.

В двумесечен срок от регистрирането на сигнала се взема решение, за което се уведомява подателя.

Сигналите трябва да съдържат достатъчно информация (по възможност придружена с копия от документи), която да потвърждава изнесените данни за нарушения и да е относима само към нарушения, извършени от служители на МОСВ и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на околната среда и водите.

Съгласно чл. 108, ал.2 от АПК, никой не може да бъде преследван само заради подаването на предложение или сигнал при условията и по реда на Административнопроцесуален кодекс.