Антикорупция

Категории
Антикорупция

Антикорупция

Надежда Кайнакчиева - ръководител на инспекторат по чл.46 от ЗА

 1. Вътрешни правила за дейността на Инспектората, именени със заповед №РД-844 от 23.10.2023 г. на министъра
 2. Вътрешни правила за организацията при извършване на проверка на декларациите по чл.49 от ЗПК и за установяване на конфликт на интереси в МОСВ
 3. Приложение 1 към отчетен доклад за дейността на Инспектората през 2016 г.
 4. Приложение 1 към отчетен доклад за дейността на Инспектората през 2017 г.
 5. Приложение 1 към отчетен доклад за дейността на Инспектората през 2018 г.
 6. Приложение 1 към отчетен доклад за дейността на Инспектората през 2019 г.
 7. Приложение 1 към отчетен доклад за дейността на Инспектората през 2020 г.
 8. Приложение №1 към отчетен доклад за дейността на Инспектората през 2021 г.
 9. Приложение №1 към отчетен доклад за дейността на Инспектората през 2022 г.
 10. Приложение №1 към отчетен доклад за дейността на Инспектората през 2023 г.
 11. Антикорупционен план на МОСВ за 2018 г.
 12. Отчет на Антикорупционен план на МОСВ за 2018 г.
 13. Антикорупционен план на МОСВ за 2019 г.
 14. Отчет на Антикорупционен план на МОСВ за 2019 г.
 15. Отчет Антикорупционен план 2020
 16. Антикорупционен план на МОСВ за 2021
 17. Отчет на Антикорупционен план на МОСВ за 2021 г.
 18. Антикорупционен план на МОСВ за 2022 г.
 19. Отчет на Антикорупционен план на МОСВ за 2022 г.
 20. Антикорупционен план на МОСВ за 2023 г.
 21. Отчет на Антикорупционен план на МОСВ за 2023 г.
 22. Антикорупционен план на МОСВ за 2024 г.

Подаване на сигнали

Сигнали за злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавно или общинско имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия от страна на служители от министерството на околната среда и водите и от второстепенните разпоредители с бюджет към министъра, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица, могат да се подават по някой от следните начини:

– чрез деловодството на МОСВ, на адрес бул. „Мария Луиза“ № 22

– чрез пощенски кутии находящи се в административните сгради на бул. „Мария Луиза“ № 22 и ул. „У. Гладстон“ 67

– на електронен адрес inspectorat@moew.government.bg

Сигналът е средство за информиране на административния орган за определени нередности, а не за защита на лични права, свободи или законни интереси.

ВАЖНО!

При подаване на сигнали се предоставят следните данни:

• три имена на подателя;

• подпис на подателя за сигналите, постъпили на хартиен носител. Подадените по електронен път сигнали следва да бъдат подписани с електронен подпис или подписани и сканирани. Подадените по електронен път сигнали са приравнени на писмените такива;

• адрес за кореспонденция;

• телефон за контакт;

• данни за институциите, които вече са информирани;

• електронен адрес.

Съгласно разпоредбата на чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

За анонимни сигнали се считат:

• получени по пощата, без посочени три имена и адрес на гражданина или организацията, от която изхожда, адрес за кореспонденция и без саморъчно положен подпис от лицето, подало сигнала;

• сигнали по телефона без посочени три имена и адрес на гражданина или организацията, от която изхожда, адрес за кореспонденция и телефон за обратна връзка;

• за анонимни се считат и сигнали, за които от страна на Инспектората е направен опит за свързване с подателите с оглед получаване на допълнителна информация и е установено, че лица с посочените в сигналите  имена, адрес, електронен адрес и телефон за връзка не фигурират и/или не отговарят на посочените в сигнала.

Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който вече има решение, не се възлагат за разглеждане, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.

В двумесечен срок от регистрирането на сигнала се взема решение, за което се уведомява подателят.

Сигналите трябва да съдържат достатъчно информация (по възможност придружена с копия от документи), която да потвърждава изнесените данни за нарушения и да е относима само към нарушения, извършени от служители на МОСВ и/или служители от второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на околната среда и водите.

Съгласно чл. 108, ал. 2 от Административнопроцесуален кодекс, никой не може да бъде преследван само заради подаването на предложение или сигнал при условията и по реда на АПК.

МОЛЯ, ПИШЕТЕ НА КИРИЛИЦА!