Обхват на дейност на верификаторите - Приложение I от AVR 2

При верификацията на докладите с базови данни, моля да имате предвид информацията представена в глава 5. Акредитация на верификаторите на  Ръководство № 4 Относно хармонизираната методология за безплатно разпределяне за СТЕ на ЕС след 2020 г. - Проверка на Докладите с базови данни по Правилата за безплатно разпределяне (FAR) и валидиране на Плановете относно методиката за мониторинг (https://www.moew.government.bg/bg/razpredelenie-na-bezplatni-kvoti-za-emisii-na-parnikovi-gazove-8299/)

"Съгласно член 44 от Регламента за акредитацията и проверката  (AVR2- https://www.moew.government.bg/static/media/ups/articles/attachments/Регламент%20за%20изпълнение%202018_2067%20на%20Комисията%20от%2019%20декември%202018%20годинаb83359cb349f7d9c9aef8396c318ec39.pdf ) верификатор, който желае да извършва проверка на доклади с базови данни, трябва да бъде акредитиран за следните обхвати:

•     Обхват 98, посочен в Приложение I от AVR2 (други дейности съгласно член 10a от Директива 2003/87/ЕО). Това е обхватът, който е свързан с проверката на данни, имащи отношение към безплатно разпределение на квоти. Той включва проверката на доклади с базови данни, доклади с данни за нови участници и данни за нивата на годишна дейност, и

•     обхватът на дейността от техническия сектор по Приложение I от AVR2, за която верификатора извършва проверка. Инсталацията може да изисква верификатора да бъде акредитиран за множество секторни обхвати, ако инсталацията извършва повече от една от дейностите, изброени в Приложение I от Директивата.

Например, ако инсталацията е циментов завод, верификатора трябва да бъде акредитиран най-малкото за обхват, който включва циментово производство и обхват 98."