Категории
Климат

Разпределение на безплатни квоти за емисии на парникови газове

Участие в четвъртата фаза на Европейската схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове (ЕСТЕ) – 2021-2030 г. - Формуляри и Ръководни документи за прилагане на Делегиран Регламент 2019/331 за определяне на валидни за целия Съюз преходни правила за хармонизираното безплатно разпределяне на квоти за емисии в съответствие с чл. 10 а от Директива 2003/87/ЕС.

В случай на възникнали въпроси, може да ги изпращате на etsbg@moew.government.bg.

Документи