Разпределение на безплатни квоти за емисии на парникови газове

Безплатно разпределение на квоти за емисии на парникови газове:

Фаза 2 – оператори на инсталации (2008-2012 г.)
Фаза 2 – авиационни оператори (2008-2012 г.)
Фаза 3 – оператори инсталации (2013-2020 г.)
Фаза 3 – авиационни оператори (2013-2020 г.)

Права за ползване на международни кредити:

Оператори на инсталации
Аиационни оператори


Ръководство за прилагането на преразгледаните стойности на коефициента за междусекторна корекция (2017)

Решение 2011/278/ЕС на Комисията от 27 април 2011 година за определяне на валидни за целия Европейски съюз преходни правила за хармонизирано безплатно разпределение на квоти за емисии съгласно член 10а от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

Решение 2013/447/ЕС на Комисията от 5 септември 2013 година относно стандартния коефициент на използване на капацитета съгласно член 18, параграф 2 от Решение 2011/278/ЕС (текст от значение за ЕИП)

Решение 2013/448/ЕС на Комисията от 5 септември 2013 година относно националните мерки за изпълнение за преходното безплатно разпределяне на квоти за емисии на парникови газове в съответствие с член 11, параграф 3 от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 


Участие в третата фаза на Европейската схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове (ЕСТЕ) – 2013-2020 г.

1. Формуляри за докладване:

Формуляр за изготвяне на доклад за данните за базовата линия

Формуляр за докладване на използваната методика за събиране на данни от операторите на инсталации

Формуляр за нови участници, инсталации с промени в капацитета и нивото на активност (актуализиран - версия 02.12.2015 г.)

Формуляр за сливания, разделяния и прехвърляния на части от инсталации

2. Ръководни документи за прилагане на Решението за определяне на валидни за целия Европейски съюз преходни правила за хармонизираното безплатно разпределяне на квоти:

Ръководен Документ № 1 – общи насоки

Ръководен Документ № 2 – насоки за методиките за разпределяне

Ръководен документ № 3 – насоки за събиране на данните

Ръководен документ № 4 – Верификация на докладите за изходни данни за националните мерки за приложение (NIMs) и методическите доклади

Ръководен документ № 5 – насоки относно изтичането на въглерод

Ръководен документ № 6 –  насоки относно преноса на топлина извън границите на инсталацията

Ръководен документ № 7 – насоки за нови участници в ЕСТЕ и промени в експлоатацията и капацитета на инсталациите след 2012 г.

Ръководен документ № 8 – насоки относно отпадъчни газове и процесни емисии от подинсталации

Ръководен документ № 9 – специфични насоки относно отделни сектори

Ръководен документ № 10 - Сливания и разделяния