Сигнали за корупция

Категории
Сигнали за корупция

Сигнали за корупция

Надежда Данаилова – Тодорова - ръководител на Инспектората

  1. Вътрешни правила за дейността на Инспектората
  2. Вътрешни правила за организацията при извършване на проверка на декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ и за установяване на конфликт на интереси в МОСВ
  3. Приложение 1 към отчетен доклад за дейността на Инспектората през 2014 г.
  4. Приложение 1 към отчетен доклад за дейността на Инспектората през 2015 г.
  5. Приложение 1 към отчетен доклад за дейността на Инспектората през 2016 г.
  6. Приложение 1 към отчетен доклад за дейността на Инспектората през 2017 г.
  7. Антикорупционен план на МОСВ за 2018 г.

Подаване на сигнали

Сигнали за незаконни или неправилни действия или бездействия, както и действия пораждащи съмнение за корупция от страна на служителили от министерството на околната среда  и водите и от второстепенните разпоредители с бюджет към министъра,  могат да се подават по някой от следните начини:

– чрез деловодството на МОСВ, на адрес бул. „Мария Луиза“ № 22

– чрез пощенски кутии находящи се в административните сгради на бул. „Мария Луиза“ № 22 и ул. „У. Гладстон“ 67

– на електронен адрес cabinet.minister@moew.government.bg

ВАЖНО!

При подаване на сигнали се предоставят следните данни:

• Две имена,

• адрес за кореспонденция,

• телефон за контакт,

• данни за институциите, които вече са информирани,

• електронен адрес.

Съгласно разпоредбата на чл.111, ал.4 от Административнопроцесуалния кодекс „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който вече има решение, не се възлагат за разглеждане, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.

В двумесечен срок от регистрирането на сигнала се взема решение, за което се уведомява подателя.

Сигналите трябва да съдържат достатъчно информация (по възможност придружена с копия от документи), която да потвърждава изнесените данни за нарушения и да е относима само към нарушения, извършени от служители на МОСВ и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на околната среда и водите.

Съгласно чл. 108, ал.2 от АПК, никой не може да бъде преследван само заради подаването на предложение или сигнал при условията и по реда на Административнопроцесуален кодекс.