Втора покана за представяне на проектни предложения по Фондa за иновации

Фондът за иновации има за цел да подпомогне индустриалния и енергийния сектор на Схемата за търговия с емисии за справяне с иновационните и инвестиционните предизвикателства на нисковъглеродния преход. Една от най-големите програми в света за подкрепа на иновациите в нисковъглеродните технологии, финансирана от приходи от търгове на квоти за емисии от Схемата за търговия с емисии на Европейския съюз (ЕСТЕ), е отворена за проектни предложения.

Фондът за иновации ще финансира технологии за възобновяема енергия, енергоемки индустрии, иновации в нисковъглеродни технологии и процеси в различни отрасли, както и продукти, заместващи такива, които се произвеждат с високи въглеродни емисии. Също така технологии за съхраняване на енергия, и съдействие за стимулирането на изграждане и експлоатация на проекти, насочени към безопасно за околната среда улавяне и съхранение в геоложки формации на CO2.

Достъп до финансиране от фонда ще имат всички държави-членки на ЕС, Исландия и Норвегия, в т.ч. и България. Средствата могат да се използват в сътрудничество с други инициативи за публично финансиране, като например държавна помощ или други програми за финансиране от ЕС.

Проектите ще бъдат оценявани, в зависимост от техния потенциал за избягване на емисии на парникови газове, степен на иновативност, финансовата и техническата зрялост, както и потенциала за увеличаване на икономическата ефективност.

Фондът ще дава еднакви възможности за финансиране и достъп на всички оператори.

Втората покана е отворена за широкомащабни проекти за чисти технологии.

Проектните предложения ще се приемат в срок до 01 март 2022 г., чрез портала на ЕС за финансиране и възлагане на обществени поръчки.

Допълнителна информация може да се намери на:

https://ec.europa.eu/clima/news/innovation-fund-commission-announces-planning-next-calls-proposals_en

https://www.moew.government.bg/bg/pokana-za-predstavyane-na-proektni-predlojeniya-po-fonda-za-inovacii/