Заявление за безплатно разпределяне на квоти от операторите на инсталации за Фаза 4 (2021 – 2030) на Европейската схема за търговия с емисии

Във връзка с предстоящата Фаза 4 на Европейската схема за търговия с емисии и необходимостта от подаване на заявление за безплатно разпределяне на квоти от операторите на инсталации, съдържащо доклад с базови данни, план относно методиката за мониторинг и верификационен доклад, на сайта на МОСВ, Раздел Климат, Четвърти период на Европейската схема на търговия с емисии (https://www.moew.government.bg/bg/razpredelenie-na-bezplatni-kvoti-za-emisii-na-parnikovi-gazove-8299) - е публикувана следната информация:

- Формуляр за изготвяне на доклад за данните за базовата линия за Фаза 4

- План относно методиката за мониторинг за Фаза 4

- Верификационен доклад

- Указания за реда и формата на подаване на заявление от страна на операторите на инсталации

Както и Ръководните документи на български език за прилагане на Делегиран Регламент 2019/331 за определяне на валидни за целия Съюз преходни правила за хармонизираното безплатно разпределяне на квоти за емисии в съответствие с чл. 10 а от Директива 2003/87/ЕС.

  

В случай на възникнали допълнителни въпроси, може да ги изпращате на etsbg@moew.government.bg