Радиационен гама-фон в Европа по данни на Европейската агенция за околна среда
Бюлетин за гама-фона в България по данни на Агенцията за ядрено регулиране