Гъвкави пазарни механизмиПроекти

Списък на одобрените проекти по механизма „съвместно изпълнение“ и прилежащата им документация:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Осъществени трансфери на Единици редуцирани емисии по проекти „съвместно изпълнение“

Проекти „съвместно изпълнение”, публикувани за коментари от обществеността:

 

 

 Помощни материали

Инструкция за одобряване на проекти по Процедура 1 на механизма „съвместно изпълнение“


Как да разработим проект за предотвратяване на изменението на климата и да извлечем полза от получените въглеродни кредити

Формат на проектна идея

Помагало за разработване на проектна идея по механизма „съвместно изпълнение“

Формат на Писмо за подкрепа на проектна идея по механизма “съвместно изпълнение”

Формат на Пълна проектна документация (PDD) по механизма “съвместно изпълнение”

Указания за попълване на формат на Пълна проектна документация по механизма “съвместно изпълнение”

Въглероден Емисионен Фактор на Базовата линия за работата и развитието на българския електроенергиен сектор /bg/

Въглероден Емисионен Фактор по години (2008 – 2012) /bg/

Списък на  акредитирани независими организации по механизма “съвместно изпълнение” /bg/

Формат на декларация

Формат на резюме на проекта

Формат на Писмо за одобрение

 


Архив

Меморандуми/Споразумения за сътрудничество по механизма „съвместно изпълнение” на Протокола от Киото:

  • Меморандум за разбирателство за двустранно сътрудничество между Република България и Кралство Холандия в областта на намаляване на емисиите на парникови газове, съгласно чл.6 на Протокола от Киото /bg/

 

  • Меморандум за разбирателство за двустранно сътрудничество между Република България и Република Австрия в областта на намаляване на емисиите на парникови газове, съгласно чл.6 на Протокола от Киото /bg/

 

  • Рамково споразумение за държава-домакин между Република България и Международна банка за възстановяване и развитие, от свое име и в качеството й на попечител за Прототипния въглероден фонд /bg/

 

  • Споразумение относно проекти за борба с изменението на климата по чл.6 на Протокола от Киото между Правителството на Република България и Правителството на Швейцария /bg/

 

  • Меморандум за разбирателство между Правителството на Република България и Правителството на Кралство Дания за сътрудничество по член 6 на Протокола от Киото

 

  • Меморандум между Република България и Япония за сътрудничество по Протокола от Киото

 

  • Меморандум за разбирателство между Правителството на Кралство Швеция и Правителството на Република България за сътрудничество по член 6 на Протокола от Киото

 

  • Двустранно споразумение между правителството на Република България и Правителството на Френската Република за осъществяването на проекти по механизма „Съвместно Изпълнение” съгласно член 6 на Протокола от Киото към РКОНИКПроекти, разглеждани за одобрение през годините:

2009

  • “Улавяне на биогаз и производство на електроенергия от пречиствателна станция за отпадъчни води Кубратово, София, България” с инвеститор “Софийска вода” АД

 

  •  “Ветроенергиен парк „Универсум Енерджи” с проектовносител “Универсум Енерджи „ ООД2008

  • “Проект за изграждане и експлоатация на завод за производство на биоетанол” с проектовносител “Евро Етил” ЕООД

 

  • “Малка водноелектрическа централа “Яхиново”” с проектовносител “Хидроенергострой” ООД

 

  • “Използване на сметищен газ за получаване на енергия на общинско сметище Цалапица, Пловдив”

 

  • Доклад за валидация отворен за молба за преглед на проект “Портфолио проект за ВЕЦ на Каскада Среден Искър”

 

  • Изграждане на ветроенергиен парк в землищата на селата Българево, Свети Никола, Хаджи Димитър, Раковски и Поручик Чунчево, община Каварна

 

  • Инвестиционна програма за енергийна ефективност в завод за целулоза “СВИЛОЦЕЛ” с инвеститор “СВИЛОЦЕЛ” ЕАД

 

  • “Рехабилитация на хидроенергийна каскада Долна Арда” с проектовносител “НЕК” ЕАД

 

  • Мониторингов доклад за периода 01 Януари 2008 г. – 31 Декември 2008 г. за проект „Портфолио проект за ВЕЦ на Каскада Среден Искър”2007

  • „Малка водноелектрическа централа – Поточница”

 

  • “Рехабилитация на хидро- енергийна каскада Долна Арда”

 

  • “Ветроенергиен парк “Калиакра”

 

  • “Набор от проекти за малки ВЕЦ в България”

 

  • “Каскада Среден Искър HPP Portfolio Project”2006

  • “Производство на биодизелово гориво от слънчогледови и рапични семена и употребата му за транспорта в България”