Дирекции национални паркове

Съгласно Закона за защитените територии, като специализирани регионални органи на Министерството, са обособени три дирекции на национални паркове (ДНП) – ДНП РилаДНП Пирин и ДНП Централен Балкан, които извършват управление и контрол по места.

 

Основните функции на дирекциите са свързани с управление и охрана на националните паркове; прилагане на плановете им за управление; възлагане на дейности, предвидени в плановете за управление и в устройствените планове и проекти; координация и контрол върху дейности, осъществявани от други органи, организации и лица; осъществяване на образователни и информационни програми и проекти; мониторинг на компонентите на околната среда и поддържане на база данни; санкциониране на нарушителите.

Законът за защитените територии определя целите на управление на националните паркове в две взаимнодопълващи се насоки – опазване и съхранение на уникалната природа и предоставяне на възможности за наука, образование, рекреация и устойчив поминък на населението в селищата около тях.

Условията за ползване на парковите ресурси се определят в зависимост от местоположението им в парка и от конкретния им вид. Тези условия са базови при определяне на функционалните зони и съответните режими и норми за ползвания на ресурсите в тях.

Основният инструмент за управлението на парковете са плановете им за управление на територията.

ДНП ДИРЕКТОР ТЕЛЕФОН ИМЕЙЛ / ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА
ДНП „ПИРИН“

ул. „България“ № 4, гр. Банско

Росен Баненски 074/ 988 204 pirin_np@abv.bg

dnp@pirin.bg

www.pirin.bg

ДНП „РИЛА“

кв. „Вароша“, ул.  „Бистрица“ № 12в,  П.К. 56, гр. Благоевград

Красимир Андонов 073/ 880 537 office@rilanatoinalpark.bg

www.rilanationalpark.bg

ДНП „ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН“

ул. „Бодра смяна“ № 3, гр. Габрово

Георги Кръстев 066/ 801 277 office@centralbalkan.bg

www.centralbalkan.bg