Изпълнителна агенция по околна среда

Изпълнителната агенция по околна среда е администрация към Министерството на околната среда и водите, с основна мисия да работи за опазването на природното богатство на България, прилагайки националното законодателство и международния опит, като осигури мониторинг на околната среда и национално представителни данни за състоянието й.

 

Агенцията е Национален координационен център към Европейската агенция по околна среда и член и на Мрежата на директорите на агенции по опазване на околната среда.

За осигуряване на своевременна и достоверна информация за състоянието на околната среда и факторите, въздействащи върху нея, е създадена Национална система за мониторинг на околната среда.

Чрез пробонабиране и лабораторни анализи, системата за мониторинг предоставя данни за качеството на въздуха и емисиите в атмосферата, за климатичните промени, за емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух, за качеството и количеството на повърхностните и подземните води, за състоянието на земи и почви, за биологичното разнообразие.

Събраната и докладване информация за състоянието на всички елементи на околната среда се използва за оценка на прилагането на правните норми в България и за изпълнение на задълженията, произтичащи от членството ни в Европейския съюз и в международни споразумения.

В изпълнение на своите функции, Изпълнителната агенция по околна среда разработва Националнен доклад за състоянието на околната среда в България, Национален доклад по инвентаризация на парниковите газове за България и други доклади.

На интернет страницата на агенцията се публикуват и широк набор от специализирани всекидневни и тримесечни бюлетини.

 

ДЛЪЖНОСТ ИМЕ, ФАМИЛИЯ ТЕЛЕФОН ИМЕЙЛ
и. д. изпълнителен директор  Росалина Инджиева 

02/955 90 11

02/940 64 78

Факс: 02/955 9015

iaos@eea.government.bg
заместник изпълнителен директор

Веселина Рошлева

02/940 64 81

 
заместник изпълнителен директор  Росалина Инджиева

02/940 6494

 
главен секретар Валерия Герова
02/940 6417  
Връзки с обществеността Юлия Христова-Пешева
02/940 6414 pr@eea.government.bg