МОСВ-Администрация

Централна сграда 1000 София

 

Бул. „Мария Луиза“ 22

02/ 940 60 00
Втора сграда 1000 София

 

Ул. „У. Гладстон“ 67

02/ 940 60 00
Деловодство   02/ 940 66 10
Финансов контрольор Мария Калъчева 02/ 940 65 38
Служител по сигурност на информацията  Захарин Пенов 02/ 940 65 20
ИНСПЕКТОРАТ
Ръководител Надежда Данаилова-Тодорова 02/ 940 66 91
ДИРЕКЦИЯ „ВЪТРЕШЕН ОДИТ”
Директор Соня Банчева 02/ 940 66 63
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНА"
и.д. Директор Михаела Доцова 02/ 940 61 04
ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ”
Директор Ива Таланова 02/ 940 60 28
ДИРЕКЦИЯ „ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПРОТОКОЛ”
Директор Лидия Колева 02/ 940 67 49
ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“
Директор Ирина Ангелова 02/940 65 25
ДИРЕКЦИЯ  „СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“
Директор Борислав Борисов 02/940 67 03
ДИРЕКЦИЯ „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И КАНЦЕЛАРИЯ”
Директор Гюлнар Осман 02/ 940 60 34
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
ДИРЕКЦИЯ „ПОЛИТИКИ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА“
Директор Ганя Христова 02/ 940 62 45
ДИРЕКЦИЯ „КООРДИНАЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“
Директор Силвия Рангелова 02/ 940 62 44
ДИРЕКЦИЯ „ПОЛИТИКА ПО ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА“
Директор Боряна Каменова 02/940 62 85
ДИРЕКЦИЯ „ЕО и ОВОС“
Директор Силвия Димитрова 02/940 62 19
ДИРЕКЦИЯ „ОПАЗВАНЕ ЧИСТОТАТА НА ВЪЗДУХА И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО“
Директор Иван Ангелов 02/ 940 63 05
ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВИТЕ“
Директор Славея Стоянова 02/940 65 31
ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ“
Директор Илияна Тодорова 02/940 65 50
ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАЩИТА НА ПРИРОДАТА“
Директор Мирослав Калугеров 02/940 61 58
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“
Главен директор Цонка Дрянкова 02/ 940 61 16
Заместник-главен директор Валерия Калчева  02/ 940 65 29
Заместник-главен директор   02/ 940 61 26
Териториално звено – Велико Търново
Териториално звено – Стара Загора