МОСВ-Администрация

Централна сграда 1000 София

Бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22

02/ 940 6000
Втора сграда 1000 София

Ул. „Уилям Гладстон“ № 67

02/ 940 6000
Център за административно обслужване
  02/ 940 6610
Финансов контрольор Мария Калъчева 02/ 940 6538
Служител по сигурност на информацията Захарин Пенов 02/ 940 6520
ИНСПЕКТОРАТ по чл. 46 от ЗА
Ръководител на инспекторат по чл. 46 от ЗА Надежда Данаилова-Тодорова 02/ 940 6691
ДИРЕКЦИЯ „ВЪТРЕШЕН ОДИТ”
Директор Соня Банчева 02/ 940 6663
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНА"
Директор Михаела Доцова 02/ 940 6104
ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ”
Директор Ива Таланова 02/ 940 6028
ДИРЕКЦИЯ „ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПРОТОКОЛ”
Директор Лидия Колева 02/ 940 6749
ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“
И. Д. Директор Милена Кънчева 02/940 6506
ДИРЕКЦИЯ  „СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“
Директор Ангел Ангелов  02/940 6143
ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И КАНЦЕЛАРИЯ”
Директор Гюлнар Осман 02/ 940 6034
ДИРЕКЦИЯ "ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ"  
Директор Красимир Стойчев 02/940 6040
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
ДИРЕКЦИЯ „ПОЛИТИКИ ПО ОКОЛНА СРЕДА И КООРДИНАЦИЯ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ“
Директор Ганя Христова 02/ 940 6245
ДИРЕКЦИЯ „КООРДИНАЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“
Директор Силвия Рангелова 02/ 940 6244
ДИРЕКЦИЯ „ПОЛИТИКА ПО ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА“
Директор Боряна Каменова 02/940 6285
ДИРЕКЦИЯ „ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА, ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО“
Директор Силвия Димитрова 02/940 6219
ДИРЕКЦИЯ „ОПАЗВАНЕ ЧИСТОТАТА НА ВЪЗДУХА“
Директор Иван Ангелов 02/ 940 6305
ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВИТЕ“
Директор Славея Стоянова  02/940 6531
ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ“
Директор Илияна Тодорова 02/940 6550
ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР“
и.д. Директор Славея Стоянова 02/940 6531
ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАЩИТА НА ПРИРОДАТА“
Директор Мирослав Калугеров 02/940 6158
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“
Главен директор Валерия Калчева 02/ 940 6529
Заместник-главен директор Владимир Ангелов 02/ 940 6176
Териториално звено – Велико Търново
Териториално звено – Стара Загора