МОСВ-Администрация

Централна сграда 1000 София

Бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22

02/ 940 6000
Втора сграда 1000 София

Ул. „Уилям Гладстон“ № 67

02/ 940 6000
Център за административно обслужване
  02/ 940 6610
финансов контрольор Мария Калъчева 02/ 940 6538
служител по сигурност на информацията Захарин Пенов 02/ 940 6520
служител по мрежова и информационна сигурност Васил Кънев  02/ 940 6701
ИНСПЕКТОРАТ по чл. 46 от ЗА
ръководител на инспекторат по чл. 46 от ЗА Надежда Кайнакчиева 02/ 940 6104
ДИРЕКЦИЯ „ВЪТРЕШЕН ОДИТ”
директор Соня Банчева 02/ 940 6161
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНА"
директор Михаела Доцова 02/ 940 6560
ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ”
директор Ива Таланова 02/ 940 6036
ДИРЕКЦИЯ „ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПРОТОКОЛ”
директор Нели Бенова  02/ 940 6145
ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“
директор Жулиета Димитрова 02/940 6525
ДИРЕКЦИЯ „СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“
директор Ангел Ангелов 02/940 6143
ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ”
директор Гюлнар Осман 02/ 940 6034
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
ДИРЕКЦИЯ „КООРДИНАЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“
директор Силвия Рангелова 02/ 940 6244
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЛИТИКА ПО ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА“
главен директор Миля Димитрова  02/940 6285
ДИРЕКЦИЯ „ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА, ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО“
директор Мария Гълъбова 02/940 6229
ДИРЕКЦИЯ „ОПАЗВАНЕ ЧИСТОТАТА НА ВЪЗДУХА“
директор Иван Ангелов 02/ 940 6305
ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВИТЕ“
директор Светлана Тронкова-Божкова  02/940 6638
ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ“
директор Красимира Бръмчева 02/940 6685
ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР“
директор Ваня Димитрова 02/940 6181
ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАЩИТА НА ПРИРОДАТА“
директор Мирослав Калугеров 02/940 6158
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“
главен директор Галина Симеонова 02/940 6082
заместник главен директор Галина Симеонова 02/940 6529
 и.д. заместник главен директор Ирена Пенчева 02/940 6082
Териториално звено – Велико Търново
Териториално звено – Стара Загора