МОСВ-Администрация

Централна сграда 1000 София

Бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22

02/ 940 6000
Втора сграда 1000 София

Ул. „Уилям Гладстон“ № 67

02/ 940 6000
Център за административно обслужване
  02/ 940 6610
Финансов контрольор Мария Калъчева 02/ 940 6538
Служител по сигурност на информацията Захарин Пенов 02/ 940 6520
Служител по мрежова и информационна сигурност    
ИНСПЕКТОРАТ по чл. 46 от ЗА
Ръководител на инспекторат по чл. 46 от ЗА Надежда Данаилова-Тодорова 02/ 940 6691
ДИРЕКЦИЯ „ВЪТРЕШЕН ОДИТ”
Директор Соня Банчева 02/ 940 6161
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНА"
Директор Михаела Доцова 02/ 940 6560
ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ”
Директор Ива Таланова 02/ 940 6036
ДИРЕКЦИЯ „ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПРОТОКОЛ”
Директор   02/ 940 6749
ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“
Директор Жулиета Димитрова 02/940 6525
ДИРЕКЦИЯ „СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“
Директор Ангел Ангелов  02/940 6143
ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ”
Директор Гюлнар Осман 02/ 940 6034
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
ДИРЕКЦИЯ „КООРДИНАЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“
Директор Силвия Рангелова 02/ 940 6244
ДИРЕКЦИЯ „ПОЛИТИКА ПО ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА“
Директор Боряна Каменова 02/940 6285
ДИРЕКЦИЯ „ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА, ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО“
Директор Петър Драгоев 02/940 6391
ДИРЕКЦИЯ „ОПАЗВАНЕ ЧИСТОТАТА НА ВЪЗДУХА“
Директор Иван Ангелов 02/ 940 6305
ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВИТЕ“
директор Светлана Тронкова-Божкова  02/940 6638
ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ“
Директор Румелия Петрова  02/940 6550
ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР“
и. д. Директор Светла Крапчева 02/940 6511
ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАЩИТА НА ПРИРОДАТА“
Директор Мирослав Калугеров 02/940 6158
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“
Главен директор Валерия Калчева 02/ 940 6082
Заместник-главен директор Владимир Ангелов 02/940 6176
Териториално звено – Велико Търново
Териториално звено – Стара Загора