Регионални инспекции по околната среда и водите

В системата на МОСВ функционират 15 регионални инспекции: РИОСВ – БлагоевградРИОСВ – БургасРИОСВ – ВарнаРИОСВ – ВрацаРИОСВ – Велико ТърновоРИОСВ – МонтанаРИОСВ – Пазарджик, РИОСВ – ПлевенРИОСВ – ПловдивРИОСВ – РусеРИОСВ – СмолянРИОСВ – СофияРИОСВ – Стара ЗагораРИОСВ – ХасковоРИОСВ – Шумен.

 

Регионалните инспекции са административни структури към Министерството, осигуряващи провеждането на държавната политика по опазване на околната среда на регионално ниво. Те осъществяват своята дейност на територията на една или няколко области, като имат регулиращи, информационни и контролни функции.

При осъществяване на регулиращите функции РИОСВ разработват или участват в разработването на документи в областта на опазването на околната среда и устойчивото ползване на природните ресурси и провеждат на регионално равнище дейности, свързани с политиката на държавата.

Контролните функции на РИОСВ се състоят в осъществяването на превантивен, текущ и последващ контрол по прилагане на нормативни актове, регламентиращи качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат. Контролните дейности са свързани с предотвратяване от замърсяване или увреждане и възстановяване на околната среда от замърсяване или увреждане, опазване на водите от замърсяване, спазване на изискванията за осигуряване на екологосъобразно управление на отпадъците, опазване на елементите на Националната екологична мрежа и биологичното разнообразие, опазване качеството на атмосферния въздух.

РИОСВ извършват проверки, съставят предупредителни и констативни протоколи, дават предписания, контролират тяхното изпълнение, изискват справки, документи и писмени обяснения от представителите на проверяваните обекти; съставят актове за установяване на административни нарушения; осъществяват достъп до обекти за извършване на проверка, когато дейностите в тях са настоящи или потенциални източници на замърсяване или увреждане на околната среда; изискват и получават съдействие от държавните и общинските органи, организации, юридически и физически лица; участват и съдействат при създаването и функционирането на Националната система за мониторинг на околната среда; налагат принудителни административни мерки.

Информационните функции на РИОСВ включват предоставяне на информация в областта на околната среда на обществеността и средствата за масово осведомяване, повишаване на общественото съзнание и култура в областта на околната среда, поддържане на регистри и бази данни.

 

РИОСВ ДИРЕКТОР ТЕЛЕФОН ИМЕЙЛ / ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА
РИОСВ – София

бул.“Цар Борис III” № 136, ет. 10

 Ирена Петкова 02/ 940 64 98 riosv@riew-sofia.org

www.riew-sofia.org

РИОСВ – Благоевград

ул. "Свобода" № 1

Снежина Кръстева- Якимова 073/ 81 80 80

office@riosvbl.org

www.riosvbl.org

РИОСВ – Бургас

ж.к „Лазур“, ул. „Перущица“ № 67, ет. 3

Павел Маринов 056/ 813 205

riosvbs_direktor@unacs.bg

www.riosvbs.eu

РИОСВ – Варна

ул. „Ян Палах“ № 4

Ерджан Ебатин 052/ 678 848

 

052/ 678 888

riosv-vn@riosv-varna.bg

www.riosv-varna.org

РИОСВ – Велико Търново

ул. „Никола Габровски“ № 68

Мая Радева 062/ 62 03 51 riosvt-vt@riosvt.org

www.riosvt.org

РИОСВ – Враца

ул. „Екзарх Йосиф“ № 81

Николай Йорданов 092/ 99 15 29 riosv-vr@riosv-vr.com

http://riosv.vracakarst.com

РИОСВ – Монтана

ул. „Юлиус Ирасек“ № 4, ет. 3

Любомир Иванов

096/ 300 960 riosv_mont@net-surf.net

https://riosv-montana.com/

РИОСВ – Пазарджик

ул. „Ген. Гурко“ № 3, ет. 4

Костадин Гешев 034/ 40 19 38 riewpz@riewpz.org

www.riewpz.org

РИОСВ – Плевен

ул. „Александър Стамболийски“ № 1А

Зорница Йоткова 064/ 806 951

office@riew-pleven.eu

www.riew-pleven.org

РИОСВ – Пловдив

 бул. „Марица“ № 122

Ивайло Йотков 032/ 628 994 в. 101 riosv@plovdiv.riew.gov.bg

www.plovdiv.riosv.com

РИОСВ – Русе

ул. „Придунавски булевард“ № 20

Анелия Малчева-Николова 082/ 820 771 riosv@riosv-ruse.org

www.riosv-ruse.org

РИОСВ – Стара Загора

ул. „Стара планина“ № 2

Диана Ганева 042/692 200

office@stz.riew.gov.bg

stz.riew.gov.bg

РИОСВ – Смолян

ул. „Дичо Петров“ № 16

Екатерина Гаджева 0301/ 60 113 riosv-smolyan@mbox.contact.bg

www.smolyan.riosv.com

РИОСВ – Хасково

ул. „Добруджа“ № 14, ет. 2

Мариана Вълчева 038/ 66 46 08

delovodstvo@riosv-hs.org

https://haskovo-riew.egov.bg

РИОСВ – Шумен

ул. „Съединение“ № 71, ет. 3

Стела Илиева 054/ 856 500 riosv@riosv-shumen.eu

www.riosv-shumen.eu