Регионални инспекции по околна среда

В системата на МОСВ функционират 16 регионални инспекции: РИОСВ – БлагоевградРИОСВ – БургасРИОСВ – ВарнаРИОСВ – ВрацаРИОСВ – Велико ТърновоРИОСВ – МонтанаРИОСВ – ПазарджикРИОСВ – ПерникРИОСВ – ПлевенРИОСВ – ПловдивРИОСВ – РусеРИОСВ – СмолянРИОСВ – СофияРИОСВ – Стара ЗагораРИОСВ – ХасковоРИОСВ – Шумен.

 

Регионалните инспекции са административни структури към Министерството, осигуряващи провеждането на държавната политика по опазване на околната среда на регионално ниво. Те осъществяват своята дейност на територията на една или няколко области, като имат регулиращи, информационни и контролни функции.

При осъществяване на регулиращите функции РИОСВ разработват или участват в разработването на документи в областта на опазването на околната среда и устойчивото ползване на природните ресурси и провеждат на регионално равнище дейности, свързани с политиката на държавата.

Контролните функции на РИОСВ се състоят в осъществяването на превантивен, текущ и последващ контрол по прилагане на нормативни актове, регламентиращи качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат. Контролните дейности са свързани с предотвратяване от замърсяване или увреждане и възстановяване на околната среда от замърсяване или увреждане, опазване на водите от замърсяване, спазване на изискванията за осигуряване на екологосъобразно управление на отпадъците, опазване на елементите на Националната екологична мрежа и биологичното разнообразие, опазване качеството на атмосферния въздух.

РИОСВ извършват проверки, съставят предупредителни и констативни протоколи, дават предписания, контролират тяхното изпълнение, изискват справки, документи и писмени обяснения от представителите на проверяваните обекти; съставят актове за установяване на административни нарушения; осъществяват достъп до обекти за извършване на проверка, когато дейностите в тях са настоящи или потенциални източници на замърсяване или увреждане на околната среда; изискват и получават съдействие от държавните и общинските органи, организации, юридически и физически лица; участват и съдействат при създаването и функционирането на Националната система за мониторинг на околната среда; налагат принудителни административни мерки.

Информационните функции на РИОСВ включват предоставяне на информация в областта на околната среда на обществеността и средствата за масово осведомяване, повишаване на общественото съзнание и култура в областта на околната среда, поддържане на регистри и бази данни.

 

РИОСВ ДИРЕКТОР ТЕЛЕФОН ИМЕЙЛ / ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА
РИОСВ – София

 

Бул.“Цар Борис III” № 136, ет.10, П.К.332

инж. Ирена Петкова 02/ 940 64 98 riosv@riew-sofia.org

 

www.riew-sofia.org

РИОСВ – Благоевград

 

Ул. Свобода №1

Ангел Георгиев 073/ 88 314 012 blriosv@yahoo.com

 

www.riosvbl.org

РИОСВ – Бургас

 

Ж.к „Лазур“, ул. „Перущица“ №67, ет.3, ПК 388

инж. Тонка Атанасова 056/ 813 205 riosvbs_direktor@unacs.bgwww.riosvbs.eu
РИОСВ – Варна

 

Ул. „Ян Палах“ №4

Христина Генова 052/ 678 848

 

052/ 678 888

riosv-vn@mbox.contact.bg

 

www.riosv-varna.org

РИОСВ – Велико Търново

 

Ул. „Никола Габровски“ №68, П.К. 11

Елена Стефанова 062/ 62 03 51 riosvt-vt@riosvt.org

 

www.riosvt.org

РИОСВ – Враца

 

Ул. „Екзарх Йосиф“ №81, П.К.210

инж. Христо Христов 092/ 99 15 29 riosv_vr@m-real.net

 

http://riosv.vracakarst.com

РИОСВ – Монтана

 

Ул. „Юлиус Ирасек“ №4, ет.3, П.К. 55

Деница Славкова 096/ 300 960 riosv_mont@net-surf.net

 

www.riosv-montana.com

РИОСВ – Пазарджик

 

Ул. „Ген. Гурко“ №3, ет.4,

П.К. 220

Костадин Гешев 034/ 40 19 38 riewpz@riewpz.org

 

www.riewpz.org

РИОСВ – Перник

 

Ул. „Благой Гебрев“ №15, ет.1, П.К. 102

 и.д. Анелия Дренска 076/ 670 203
riosv-pernik@riosv-pernik.com

www.pk.riosv-pernik.com

РИОСВ – Плевен

 

Ул. „Александър Станболийски“ №1А

Габриел Савов 064/ 806 951 riosvpl@yahoo.com

 

office@riew-pleven.org

www.riew-pleven.org

РИОСВ – Пловдив

 

Бул. „Марица“ №122

доц. Стефан Шилев 032/ 628 994 в. 101 riosv_plovdiv@dir.bg

 

www.plovdiv.riosv.com

РИОСВ – Русе

 

Ул. „Придунавски булевард“ №20, П.К. 26

Любомир Атанасов 082/ 820 771 riosv@riosv-ruse.org

 

www.riosv-ruse.org

РИОСВ – Стара Загора

 

Ул. „Стара планина“ №2,

П.К. 143

д-р Петя Папазова 042/692 200 office@stz.riew.e-gov.bg

 

stz.riew.e-gov.bg

РИОСВ – Смолян

 

Ул. „Дичо Петров“ №16

инж. Екатерина Гаджева 0301/ 60 113 riosv-smolyan@mbox.contact.bg

 

www.smolyan.riosv.com

РИОСВ – Хасково

 

Ул. „Добруджа“ №14, ет.2

Димитър Илиев 038/ 66 46 08 info@riosv-hs.orgriosv_hs@mbox.contact.bg

 

haskovo.riosv.com

РИОСВ – Шумен

 

Ул. „Съединение“ №71, ет.3

Стела Илиева 054/ 856 500 riosv@riosv-shumen.eu

 

www.riosv-shumen.eu