Категории
Профил на купувача

„Изработка и доставка на печатни и рекламно- информационни материали“ с включени шест обособени позиции
/архив/

Номер: 278
актуална от: 11 май 2018 | 09:57
актуална до: 30 юни 2022 | 09:57

Открита процедура с предмет: Изработка и доставка на печатни и рекламно- информационни материали“ с обособени позиции, както следва:

Позиция № 1 „Изработка и доставка на рекламно-информационни материали, свързани с дейността на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 -2020“

Позиция № 2 „Изработка и доставка на печатни и рекламно-информационни материали, запазена на основание чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, свързани с дейността на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 -2020

Позиция № 3 „Изработка и доставка на рекламно-информационни материали, свързани с част от дейностите, заложени в Дейност 5 „Информация и публичност“ на проект BG16M1OP002 - 3.005 - 0001 „Натура 2000 в Черно море“ по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

Позиция № 4 „Изработка и доставка на печатни и рекламно-информационни материали, запазена на основание чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, свързани с част от дейностите, заложени в Дейност 5 „Информация и публичност“ на проект BG16M1OP002 - 3.005 - 0001 „Натура 2000 в Черно море“ по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

Позиция № 5 „Изработка и доставка на рекламно-информационни материали, свързани с дейността на Централно управление - Министерство на околната среда и водите

Позиция № 6 „Изработка и доставка на печатни и рекламно-информационни материали, запазена на основание чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, свързани с дейността на Централно управление - Министерство на околната среда и водите“

Не са открити записи
Не са открити записи