Категории
Въздух

МОСВ започна изпълнението на проект за актуализиране на Националната програма за контрол на замърсяването на въздуха за периода 2020-2030г.

19 декември 2023 | 16:00

 

МОСВ започна изпълнението на проект „Актуализиране на Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха (НПКЗВ) 2020-2030г. Подкрепа за идентифициране на подобрения в Националната инвентаризация на емисиите на вредни вещества, както и подобряване на прогнозите на емисиите“

Министерство на околната среда и водите започна изпълнението на проект  „Актуализиране на Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха (НПКЗВ) 2020-2030г. Подкрепа за идентифициране на подобрения в Националната инвентаризация на емисиите на вредни вещества, както и подобряване на прогнозите на емисиите“.

Целта на проекта е актуализиране на Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха (НПКЗВ) 2020-2030г., както и подобряване реда и начина на организиране на Национална инвентаризация на емисиите на вредни вещества, както и прогнозите на емисиите.

Програмата се разработва, съгласно параграф 3, член 6 от Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители, за изменение на Директива 2003/35/ЕО и за отмяна на Директива 2001/81/ЕО (Директива (ЕС) 2016/2284), като държавите-членки актуализират националните си програми за контрол на замърсяването на въздуха най-малко веднъж на четири години. Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха 2020-2030г. е приета с Решение № 541 на Министерски съвет от 13.09.2019г., като съгласно изискването на Директива (ЕС) 2016/2284, подлежи на актуализация.

Мерките, които ще бъдат заложени в актуализираната национална програма, ще допринесат за изпълнение на ангажиментите на Република България за намаляване на антропогенните емисии в атмосферата на серен диоксид (SO2), азотни оксиди (NOx), неметанови летливи органични съединения (НМЛОС), амоняк (NH3) и фини прахови частици (ФПЧ2,5) спрямо 2005г. Намаляването на емисиите от своя страна ще подпомогне за постепенно постигане на нива на посочените замърсители в атмосферния въздух, които не водят до значителни отрицателни въздействия и рискове за човешкото здраве и за околната среда.

Подобряването на реда и начина на организиране на Национална инвентаризация на емисиите на вредни вещества, както и подобряването на прогнозите на емисиите ще доведе до подобряване на събирането на данни от съответните компетентни институции, използване на подходящи методи за изчисляване на емисиите, в зависимост от приетите политики и мерки в страната, както и прозрачност и проследимост на данните в инвентаризацията за цялата времева серия. Прогнозните емисии ще бъдат изчислявани на база на предложените за включване в актуализираната НПКЗВ политики и мерки, които трябва да гарантират спазване на установените за страната национални задължения за намаляване на емисиите за съответните замърсители.

Изпълнението на проекта е възложено на Международната банка за възстановяване и развитие, посредством Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерство на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие.

В резултат от изпълнението на проекта:

-  ще бъде разработена Актуализирана НПКЗВ 2020-2030г., като чрез политиките и мерките, включени в нея, ще се допринесе за изпълнение на ангажиментите на Република България за намаляване на емисиите за 2020-2029г. и от 2030г. насетне, а оттам и изпълнение на целите и индикаторите на проекта – увеличение на броя жителите, живеещи в райони с подобрено качество на атмосферния въздух в следствие намаляване на емисиите;

-  ще бъде изготвен Доклад, включващ всички дейности, извършени за подобряване реда и начина на организиране на Националната инвентаризация на емисиите на вредни вещества, като тези дейности трябва да доведат до подобряване качеството, проследимостта и прозрачността на данните в Националната инвентаризация, както и прогнозните емисии. Чрез подобряването на данните в инвентаризацията страната ще има реална представа за количеството емисии, както и източниците им, което ще даде възможност за прилагане на съответните политики и мерки за намаляването на емисиите, а оттам и изпълнение на целите и индикаторите на проекта – увеличение на броя жителите, живеещи в райони с подобрено качество на атмосферния въздух.

 

Проект BG16FFPR002-5.007-0001 “Актуализиране на Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха (НПКЗВ) 2020-2030г. Подкрепа за идентифициране на подобрения в Националната инвентаризация на емисиите на вредни вещества, както и подобряване на прогнозите на емисиите“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Програма „Околна среда“ 2021-2027г. Бенефициент по проекта е дирекция „Опазване чистотата на въздуха“ в МОСВ. Общата стойност на проекта е 1 962 000,00 лв., от които 1 450 899,00 лв. са съфинансирани от Европейски фонд за регионално развитие за по-слабо развити региони, 256 041,00 лв. са съфинансирани от държавния бюджет на Република България, 178 542,00 лв. са съфинансирани от Европейски фонд за регионално развитие за региони в преход и 76 518,00 лв. са съфинансирани от държавния бюджет. Срокът на изпълнение на проекта е до 14.09.2025 г."