Категории
Води

ПРЕСЦЕНТЪР / АКТУАЛНО

До края на януари се подават декларациите за дължимите такси и ползваните водни обеми, а до края на март се заплащат дължимите такси за водовземане и ползване на воден обект

31 март 2017 г. е крайният срок за плащане на таксите за водовземане и/или за ползване на воден обект за изминалата 2016 г. и за представяне от водоползвателите на доклади по чл. 48, ал. 1, т. 12 на Закона за водите за изпълнението на условията в издадените им разрешителни.

Размерът на таксата се определя съгласно Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване.

Съгласно чл.194 "б" от Закона за водите, титулярите на издадени разрешителни представят ежегодно до 31 януари в съответната басейнова дирекция декларации, в които се включва информация за дължимата такса и ползваните водни обеми. Декларациите се предоставят до края на месец януари. В тях се вписват данни, съгласно условията, заложени в съответното разрешително и размерите на съответните такси, посочени в цитираната тарифа.

Заплащането на таксите се извършва само по банков път по сметката на съответната Басейнова дирекция.

Банковите сметки на Басейновите дирекции са:

БД ДР -Плевен

Банка: “УниКредит Булбанк” - клон Плевен

IBAN:BG57UNCR96603166268610

BIC:UNCRBGSF

 

БД ЧР - Варна

Банка: “SG ЕКСПРЕСБАНК”

IBAN: BG02 TTBB 9400 3124 3173 88

BIC: TTBB BG 22

 

БД ЗБР - Благоевград

Банка: "Първа инвестиционна банка" АД

IBAN – BG38FINV915031UB067343

BIC: FINVBGSF

 

БД ИБР – Пловдив

Банка: „УниКредит Булбанк” - клон Пловдив

IBAN: BG71UNCR70003119330806

BIC: UNCRBGSF

В платежните документи задължително се изписва номерът на разрешителното, периодът за който се отнася плащането и че е такса по Закона за водите.