Категории
Води

ВОДИ / ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ / ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ

Планове за управление на речните басейни 2010 - 2015 г. (ПУРБ)

Срокове за изпълнение на изискванията по Рамковата директива по водите и Закона за водите - II ри цикъл на планиране - разработване на Вторите Планове за управление на речните басейни

Стандарти за качество на околната среда за определените на национално ниво специфични замърсители

Планове за управление на речните басейни 2016 - 2021 г. (ПУБР)

Национални подкрепящи документи

 

Указания