Категории
Води

ВОДИ / РЕГИСТРИ / ЗОНИ ЗА ЗАЩИТА НА ВОДИТЕ / САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНИ ЗОНИ

Санитарно-охранителни зони  около водоизточниците, определени за водочерпене за човешка консумация

Язовири по Приложение 1 на Закона за водите

Подземни води

Национални паркове

Санитарно-охранителни зони на находища и водовземни съоръжения на минерални води