Категории
Води

ВОДИ / ОПАЗВАНЕ НА ВОДИТЕ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ / ЗОНИ ЗА ЗАЩИТА / САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНИ ЗОНИ / ЯЗОВИРИ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Заповед № СОЗ-225/05.06.2009 г. за актуализиране на санитарно-охранителна зона около повърхностен водоизточник за питейно-битово водоснабдяване – язовир “Йовковци”, община Елена, област Велико Търново.

Заповед № РД-577/08.09.2008 г. за актуализиране и определяне на санитарно-охранителна зона около яз. Искър

Заповед № РД-410/09.06.2015 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № РД-577 от 08.09.2008 г. на министъра на ОСВ за актуализиране и определяне на СОЗ около язовир „Искър“

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Заповед № РД-630/10.08.2012 г. за определяне на санитарно-охранителна зона около повърхностен водоизточник яз. ”Студена” на територията на община Перник, област Перник, община Витоша, област София – град и община Самоков, област Софийска

Заповед № РД-582/19.07.2013 г. за определяне на санитарно-охранителна зона около повърхностен водоизточник за питейно-битово водоснабдяване – язовир (бент) “Кокаляне”, Столична община, област София – град.

Заповед № РД-850/22.12.2015 г. за определяне на санитарно-охранителна зона около повърхностен водоизточник за питейно-битово водоснабдяване –  язовир „Тича“ в землището на с. Виница, община Върбица, област Шумен.

Заповед № РД-756/07.10.2019 г. за определяне на санитарно-охранителна зона около повърхностен водоизточник за питейно-битово водоснабдяване –  язовир „Камчия“ на територията на община Сунгурларе, област Бургас.

Приложения

Заповед № РД-947/17.12.2019 г. за определяне на санитарно-охранителна зона около повърхностни водоизточници за питейно-битово водоснабдяване язовир „Ясна поляна“, язовир „Ново Паничарево“ и речно водохващане „Зелениковска“ на р. Зелениковска, предназначени за питейно – битовото водоснабдяване на Бургаски регион – общ. Приморско, общ. Созопол, общ. Царево, общ. Средец, общ. Карнобат, общ. Айтос и общ. Камено.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Заповед № РД-177/05.03.2021 г. за определяне на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около открити водохващания от събирателна деривация „Бистрица” на река Грънчарица и нейните притоци: река Малка река, Везьов дол и Трълско дере в землищата на село Кръстава, село Грашево, село Бозьова и село Цветино, община Велинград, област Пазарджик, за питейно-битово водоснабдяване на град Велинград, община Велинград.

Заповед № РД-814/17.08.2021 г. за определяне на санитарно-охранителна зона (СОЗ) на язовир „Христо Смирненски” и речни водохващания от събирателна деривация (СД) „Янтра“ - „Белилско”, „Козя”, „Страшка”, „Бяла река” и „Сивек”, за питейно – битовото водоснабдяване на гр. Габрово и 23 селища в района.

Заповед № РД-764/24.08.2022 г. за определяне на санитарно-охранителна зона на язовир „Боровица“, за питейно – битово водоснабдяване на гр. Кърджали, гр. Момчилград и 47 населени места в общините Кърджали, Момчилград и Черноочене.

Приложения