Категории
Води

ВОДИ / ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ / ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ / ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ

Критерии и подходи за определяне на зони за защита на водите и техните цели, свързани с воднозависими видове и местообитания (Приложение 1) (Приложение 2)

Подход за определяне /актуализация на границите на повърхностни водни тела при актуализация на ПУРБ

Концепция за определяне на Добър екологичен потенциал в България

Методика за определяне ниво на достоверност на оценката на екологичното и химичното състояние

Кодиране на повърхностни водни тела

Подход при определяне на силномодифицирани водни тела (СМВТ) и изкуствени водни тела (ИВТ)

Методология за планиране и провеждане на мониторинг в зони за защита на водите

Подход за определяне на ефекта от изпълнението на мерките, заложени в ПУРБ

Общ подход за оценка на екологичното състояние и екологичния потенциал на повърхностните водни тела в РБългария

Подход за определяне/актуализиране на зоните за защита на водите и техните екологични цели, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 – 4 от Закона за водите

Ръководство за разработване на програми за хидроморфологичен мониторинг

Методология за начина на ползване на определените фонови концентрации при оценка на екологичното и химично състояние на повърхностни водни тела.

Подход за използване резултатите, под границата на количествено определяне на метода на анализ,  неотговарящи на изискването на Директива 2009/90/ЕО /( чл.84 от Наредба 1/11.04.2011 за мониторинг на водите)(като част от Подхода за класификация на химичното състояние на повърхностните води)

Критерии за избор на пунктове за мониторинг

Подход за разработване на програми за мониторинг: Част хидробиологичен мониторинг

Национална методика за оценка на химичното състояние на повърхностните води

Подход за оценка на тенденциите в изменение на концентрациите на замърсители в седимент и биота

Подход за определяне на фонови концентрации за химични елементи

Подход за обработване на информация от дифузни източници на замърсяване на повърхностните води

Подход за оценка на натиска и въздействието върху повърхностните и подземните води от изменението на климата и оценка на наличието на вода за икономическите сектори

Инструкция за извършване на първата инвентаризация на емисиите, заустванията и загубите на приоритетни вещества и някои други замърсители

Указания за определяне на масовия товар на замърсители в отпадъчните води от точкови източници

План за действия в периода 2017-2018 г. за подобряване на извършването на инвентаризация на емисиите, заустванията и загубите на приоритетни вещества и някои други замърсители

Подход за анализ на натиска и въздействието от антропогенните дейности, свързани с водовземане от повърхностните води

Списък на стопански ценни видове риби и други водни организми