Категории
Води

Повърхностни водни тела

СПИСЪК НА КОДОВЕТЕ НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДНИ ТЕЛА НА ТЕРИТОРИЯТА НА Р БЪЛГАРИЯ (изтегли)


 МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИНАДЛЕЖАЩИТЕ ЗЕМИ И ЗАЛИВАЕМИТЕ ИВИЦИ НА РЕКИТЕ В БЪЛГАРИЯ (изтегли)

Приложения към методиката (изтегли)

Заповед № РД-693/ 30.08.2012 г. на министъра на околната среда и водите за одобрение на методиката (изтегли)

 

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СВОБОДНИ ОБЕМИ В ЯЗОВИРИТЕ ПРЕДИ ПЪЛНОВОДИЕ И ПРЕДИ ВИСОКИ ВЪЛНИ И НА ЛИМИТИ ЗА ИЗПУСКАНЕ НА ВОДИТЕ ОТ ТЯХ (изтегли)

Приложение 1. Карти на България със средните отточни модули и коефициенти на вариация (изтегли)

Приложение 2. Карти и таблици за приложение на „Методично ръководство за определяне на максималния отток на реките в България“ на НИМХ (изтегли)

 

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЕМИ В ЯЗОВИРИТЕ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ОЧАКВАН ПРИТОК (изтегли)

Приложения и таблици за изчисление (изтегли)

 


 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ В УСЛОВИЯТА НА ТЕНДЕНЦИЯ КЪМ ЗАСУШАВАНЕ (изтегли)