Категории
Води

Проекти / Поръчки

water_projects.jpg

 

1. Проект: „Изготвяне на екологични оценки и оценки за съвместимост за целите на приемане на Плановете за управление на речните басейни за периода 2016 – 2021 г. и Морската стратегия и програмите от мерки към тях“

Информация за проекта

Покана за участие във встъпителна конференция и дневен ред

Изпълнение на проекта: ПУРБ и МОРСКА СТРАТЕГИЯ

Покана за участие в заключителна конференция и дневен ред

2. Обществена поръчка с предмет Тема (3) Определяне на стандарти за качество за химичното състояние на повърхностните води Обсъждане с обществеността

3. Туининг проект BG 07 IB EN 01 "Укрепване на административния капацитет на органите за управление на водите в България за прилагане на икономическите инструменти за управление на водите в съответствие с Рамковата директива за водите 2000/60/ЕС", изпълняван  между Р България и Франция http://www.iki.bas.bg/bg/node/1184

Модел за оценка на въздействието

Презентации от заключителната конференция

4. Туининг проект BG03/IB/EN/02“Институционално укрепване на речните басейнови власти в България за прилагане на Рамковата директива за водите в Дунавския район за басейново управление (пилотен речен басейн и под-басейн)”, изпълняван  между Р България и Германия

http://www.umweltbundesamt.de/ius/40-11-EN.pdf http://www.umweltbundesamt.de/ius/40-11-L-EN.pdf http://www.umweltbundesamt.de/ius/40-11-A-DE.pdf

5. Проект: BG16M1ОР002-4.002 "Пилотен проект по създаване на Национална система за управление на водите в реално време" (НСУВРВ) - р. Искър"

Информация за проекта

Покана за участие

6. Проект № BG16M1OP002-4.005-0001-C01 „ПУРН - втори цикъл 2022-2027“

Информация за проекта

7. Проект № BG16M1OP002-1.013-0001 „Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите“

Информация за проекта

Откриваща пресконференция и официална церемония за стартиране на дейностите по проект Проект № BG16M1OP002-1.013-0001-С03 "Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите“.

8. Проект № BG16M1OP002-1.017-0001 „ПУРБ 2022-2027 г.“

Информация за проекта

Информация за проекта - актуализирана