Категории
Министерство

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 9 май 2006 г. за условията и реда за лицензиране на зоологическите градини

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 9 май 2006 г. е разработен с цел намаляване на административната и регулаторната тежест. Настояща Наредба № 1 от 9 май 2006 г. за условията и реда за лицензиране на зоологическите градини (обн., ДВ, бр. 43 от 26.05.2006 г.) Проект на Наредба за изменение на Наредба № 1 от 9 май 2006 г. Мотиви за приемането на проекта. Очакваме писмени становища по проекта от заинтересованите лица на електронен адрес: VTsGeorgiev@moew.government.bg срок до 17 септември 2017 г.