Категории
Министерство

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 8 юли 2003 г. за условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни животински и растителни видове в природата на министъра на околната среда и водите

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 8 юли 2003 г. е разработен с цел намаляване на административната и регулаторната тежест. Настояща Наредба № 4 от 8 юли 2003 г. за условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни животински и растителни видове в природата на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 65 2003 г.) Проект на Наредба за изменение на Наредба № 4 от 8 юли 2003 г. Мотиви за приемането на проекта. Очакваме писмени становища по проекта от заинтересованите лица на електронен адрес: VTsGeorgiev@moew.government.bg срок до 17 септември 2017 г.