Категории
Министерство

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 19 юли 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете за билки

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 19 юли 2004 г. е разработен с цел намаляване на административната и регулаторната тежест. Настояща Наредба № 5 от 19 юли 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете за билки (обн., ДВ, бр. 85 от 28.09.2004 г.) Проект на Наредба за изменение на Наредба № 5 от 19 юли 2004 г. Мотиви за приемането на проекта. Очакваме писмени становища по проекта от заинтересованите лица на електронен адрес: VTsGeorgiev@moew.government.bg срок до 17 септември 2017 г.