Категории
Министерство

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за депониране на отпадъци

С проекта на Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци се въвеждат национални критерии за депониране на неорганични неопасни отпадъци на депа за неопасни отпадъци с ниско органично съдържание. Прецизират се текстове, касаещи съдържанието на част „Хидротехническо строителство“ при изграждането на депа. Обединяването на двете части „Хидротехническо строителство“ и „Земна основа“ в една обща част цели да се проектира конструкцията на цялото съоръжение, включително надземната му част  и  основата му. Като компетентен орган, произнасящ се с решение за закриване на депото, се определя директорът на РИОСВ, на чиято територия е разположено депото. Приемането на изпълнението на горния изолиращ екран на депата, при поетапното им запълване с отпадъци, се вменява на РИОСВ по местонахождение на депото, вместо на компетентния орган, издал Комплексното разрешително, тъй като контролната дейност се извършва от РИОСВ. Проект на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 27. 08. 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци може да видите тук. Мотивите за разработване на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6  за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации  за оползотворяване и обезпечаване на отпадъци може да видите тук. Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на rtsenkova@moew.government.bg и dbaleva@moew.government.bg Крайна дата за получаване на становища по проекта – 3 януари 2017 г.