Категории
Министерство

Проект на Наредба за одобряване на Методика за прилагане на изключенията по чл.156 б – чл.156 е от Закона за водите

На основание на чл.156 e, ал. 9 от Закона за водите е изготвен проект на Методика за прилагане на изключенията по чл.156 б – чл.156 е от Закона за водите, която ще бъде одобрена от министъра на околната среда и водите с представения проект на наредба. Целта на методиката е да даде насоки за прилагането на изключенията от постигането на добро състояние на водите, съгласно чл.4, параграфи 2-7 от Рамковата директива за водите, въведени в българското законодателство с чл.156 б – чл.156 е от Закона за водите.

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на следните електронни адреси: abudinova@moew.government.bg и rosip@moew.government.bg.

Крайна дата за получаване на становища по проекта - 15.06.2016 г.

Проектът на методика може да се види ТУК.