Категории
Министерство

Проект на Наредба за условията, реда и начина за изготвяне и верификация на докладите на доставчиците на горива и енергия за транспорта

Проектът на Наредба е разработен в изпълнение на чл. 5 т. 5 от Закона за ограничаване изменението на климата, както и в съответствие с т. 172 от Плана за действие за 2017 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз. Наредбата въвежда изискванията на Директива (EС) 2015/652 на Съвета от 20 април 2015 година за установяване на методи за изчисляване и на изисквания за докладване съгласно Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на бензиновите и дизеловите горива относно задължението  доставчиците на горива и енергия за транспорта да намалят възможно най-плавно емисиите на парникови газове на единица енергия от целия жизнен цикъл на доставяните горива и енергия с 6% до 2020 г. С наредбата се доразвиват вече съществуващите разпоредби на чл. 64-66 от ЗОИК, без да се въвеждат нови задължения за доставчиците на горива и енергия за транспорта. С оглед максимално опростяване на докладването и улесняване на бизнеса, формулярът е общ за двете докладвания по чл. 64, съответно алинеи 3 и 4 от ЗОИК, като се намалява броят на задължителните докладвания чрез обединяването им в едно. Предвидено е облекчение за малките и средни предприятия, като за произход на горивата и място на закупуване те докладват само „от ЕС“ или „извън ЕС“. Очакваме писмени становища от заинтересованите лица в срок до 02.08.2017 г. на следните електронни адреси: rkangelova@moew.government.bg, ssangelova@moew.government.bg Пълния текст на проекта на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията, реда и начина за изготвяне и верификация на докладите на доставчиците на горива и енергия за транспорта може да видите тук Проекта на Доклад на Министъра на околната среда и водите може да видите тук Пълният текст на проекта на Наредба за условията, реда и начина за изготвяне и верификация на докладите на доставчиците на горива и енергия за транспорта може да видите тук Таблицата за съответствие с Директива 2015/652/ЕС може да видите тук Пълният текст на Методиката за определяне интензитета на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на горивата и енергията от небиологичен произход в транспорта може да видите тук Пълният текст на частичната предварителна оценка на въздействието може да видите тук Становището на дирекция „Модернизация на администрацията“ на Министерски съвет във връзка с изготвената частичната предварителна оценка на въздействието може да видите тук Проект на формуляр за докладване тук Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на Проект на Наредба за условията, реда и начина за изготвяне и верификация на докладите на доставчиците на горива и енергия за транспорта тук публикувана на 3 август 2017 г. в 11:08