Категории
Министерство

Проект на НИД на Наредба № 2 за класификация на отпадъците

Проектът на Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 2 за класификация на отпадъците е разработен с цел транспониране в българското законодателство на Решение 2014/955/ЕС на Комисията за изменение на Решение 2000/532/ЕО, с което ще се въведе изменение на списъка на отпадъците. С проекта на НИД на Наредба № 2 се правят промени в обозначенията на свойствата, определящи отпадъците като опасни, за да се приведат в съответствие със Регламент (ЕС) №1357/2014. Промяната цели наименованията на определени опасни свойства да се приведат в съответствие със законодателството на Съюза в областта на химикалите и по-специално с новите кодове за клас и категория на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008. Промяната на наименованията на опасните свойства е адаптирана и към научно-техническия прогрес, за да бъдат съгласувани с нормативната уредба по химикали. Въведени са нови наименования на опасните свойства Н 12 и Н 15, за да се осигури съответствие с наименованието на другите опасни свойства. В проекта на НИД се въвеждат критерии за определяне на опасното свойство НР 14 „Токсични за околната среда“, в съответствие с критериите на европейското законодателство за опасните химични вещества и смеси. Мотиви за разработване на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за класификация на отпадъците публикуваме тук. Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на tsenkova@moew.government.bg и  dbaleva@moew.government.bg Крайна дата за получаване на становища по проекта – 6 февруари 2017 г.