Категории
Министерство

Проект на ПМС за приемане на Наредба за ползването на повърхностните води

На основание §62, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 58/ 2015) е разработен проект на Наредба за ползването на повърхностните води, с който се осигурява съответствие на наредбата с разпоредбите на Закона за водите.

Наредбата урежда реда и начина на използване на повърхностните води и водни обекти, реда и условията за издаване, изменение, продължаване, прекратяване и отнемане на разрешителни, както и контрола по издадените разрешителни за използване на повърхностните води, реда и начина за стопанисване и използване на бентовете и праговете в некоригираните участъци на реките извън границите на населените места и селищните образувания. Определя се реда и условията за издаване на разрешителни за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от реките с цел поддържане проводимостта на речното легло като част от постоянната защита от вредното въздействие на водите, уредени са и изискванията, отнасящи се до ползването на р. Дунав с цел изземване на наносни отложения, както и установяване на възможните методи за отчитане и определяне на количеството на иззетия материал.

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на Vsdimitrova@moew.government.bg

Крайна дата за получаване на становища по проекта – 2 ноември 2016 г.

Проектът на ПМС за приемане на Наредбата за ползването на повърхностните води може да видите тук.

Проект на Доклад на министъра на околната среда и водите  може да видите тук.