Категории
Министерство

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Министерството на околната среда и водите и за изменение на Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по околна среда

С проекта на Постановление на Министерския съвет се предлага приемането на нов Устройствен правилник на Министерството на околната среда и водите и изменение и допълнение в Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по околна среда, като се отменя действащият Устройствен правилник на МОСВ поради многократното му изменение. Промяната се извършва след извършен анализ на организацията и дейността на Министерството на околната среда и водите и разпоредителите с бюджет от по-ниска степен към министъра на околната среда и водите. С предложените промени се постига оптимизация на дейността, извършва се вътрешно преструктуриране и оптимизиране на дирекциите, както и се прецизират функциите им. Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на: smiteva@moew.government.bg Крайна дата за получаване на становища по проекта – 16.09.2017 г. Проект на ПМС може да видите ТУК; Проект на Устройствен правилник може да видите ТУК; Доклад с мотиви за приемането на ПМС могат да се видят ТУК; Частична предварителна оценка на въздействието може да се види ТУК; Становище от дирекция „Модернизация на администрацията“ към МС може да се види ТУК.