Категории
Министерство

Проект на Решение на МС за одобряване на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между МОСВ и МБВР

Споразумението ще бъде сключено в изпълнение на Меморандума за разбирателство между Правителството на Република България и МБВР за партньорство и подкрепа при усвояване на Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. Целта е получаване на консултантска помощ от МБВР за разработване на Националната стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие, чиято стратегическа цел е да очертае рамката на действие в борбата с  изменението на климата за периода до 2030 г. и да насочи усилията на страната към действия във всеки сектор от икономиката, водещи до намаляване отрицателното въздействие на климатичните промени.

Споразумението ще се изпълнява с широко обществено участие и в консултации с Националния експертен съвет по изменение на климата и Координационния съвет по изменение на климата.

Крайна дата за съгласуване: 10.08.2016 г.

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на e-mail: adpetrov@moew.government.bg

Проект на  споразумение за предоставяне на консултантски услуги между МОСВ и  Международната банка за възстановяване и развитие може да видите тук:

Доклад от министъра на околната среда и водите може да видите тук :