Категории
Министерство

Проект на Решение на МС за предложение до Народното събрание за ратифициране на Конвенция Минамата относно живака

Основната цел на Конвенция Минамата относно живака е да осигури опазването на човешкото здраве и околната среда от емисии с антропогенен произход и изпускане на живак и живачни съединения. Живакът представлява проблем от световно значение поради пренасянето му по въздуха на далечни разстояния, устойчивото му присъствие в околната среда след въвеждането му чрез антропогенната дейност, способността за биологично натрупване в екосистеми и съществените му отрицателни въздействия върху човешкото здраве и околната среда.

В съответствие с член 30 от Конвенция Минамата  подлежи на ратифициране, приемане или одобрение от държавите и от регионалните организации за икономическа интеграция.В Конвенцията са дефинирани разпоредби, с които се регулира целия жизнен цикъл на живака, в условията на сътрудничество и координация със съществуващите конвенции и споразумения за управление на опасни химикали и отпадъци. В нея са въведени разпоредби относно контрола на източниците на доставка, международната търговия, употребата на живак в продукти и производствени процеси, ограничаването на атмосферни емисии от живак и изпусканията във води и почви, екологосъобразното съхранение, управлението на отпадъци от живак и възстановяването на замърсени терени.

Проектът на Решение на МС може да видите ТУК.
Проектът на доклад от министъра на околната среда и водите може да видите ТУК.
Проектът на мотиви към Закон за ратификация може да видите ТУК.
Проектът на Закон за ратификация може да видите ТУК.

Очакваме Вашите становища на следните електронни адреси: hfilipova@moew.government.bg и etchobanova@moew.government.bg.


Крайна дата за съгласуване: 22.05.2016 г.