Категории
Министерство

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие

Настоящият проект цели да усъвършенства нормативната уредба чрез прецизиране на отделни разпоредби,облекчаване на административни процедури и хармонизиране на ЗБР с новите промени в регламентите на Европейския съюз, свързани с търговията със застрашени видове. Основните промени са свързани с:

 • Отстраняване на пропуски в процедурата по обявяване и промени в защитените зони и въвеждане на разпоредби свързани с разработването и приемането на Национална приоритетната рамка за действие за Натура 2000;
 • Уточняване на срока на действие на плановете за управление на защитените зони;
 • Прецизиране на терминологията по отношение на защитените видове, обект на защитените зони от мрежата НАТУРА 2000;
 • Прецизиране на процедурите относно разпореждането с бедстващи екземпляри от защитените видове;
 • Допълване на разпоредбите за зоологическите градини по отношение на лицензирането и контрола;
 • Прилагане на новите разпоредбите на Регламент № 865/2006 на Комисията, установяващ подробни правила за прилагане на Регламент № 338/97 за защита на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях;
 • Документация, изискваща се при доказване на законния произход на диви видове, предмет на търговия и изискванията за регистриране на екземпляри от диви животни;
 • Въвеждането на разпоредби, спомагащи за успешното приключване на административните процедури по отношение на нарушители, които са граждани на други държави;
 • Задълженията за предоставените на достъп и контрол върху ползвателите на генетични ресурси;
 • Изискванията по обявяването и стопанисване на вековните и забележителни дървета;
 • Актуализиране на наименованията на видовете по Приложенията към ЗБР.

             Крайна дата за съгласуване: 20. 10.2016 г.

Бележки и предложения могат да се изпращат на следните адреси: VTsGeorgiev@moew.government.bg и на  ntsvetkov@moew.government.bg

Пълният текст на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие може да видите тук.

Мотивите към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие може да видите тук.