Категории
Министерство

Наредба за издаване на документи за правоспособност за дейности с оборудване, съдържащо ФПГ

Проектът на Наредба за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове има за цел определяне на мерки за осигуряването на прилагането на Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006 и актовете по прилагането му. С проекта на Наредбата се определят:
  • реда и начина за провеждането на обученията на физическите лица и издаването на документи за правоспособност на физически или юридически лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове
  • изискванията по отношение на формата на досието на оборудването, етикетирането и декларацията за съответствие по чл.7, §2 от Регламент (ЕС) № 517/2014
  • системата за събиране на информация за емисиите на флуорсъдържащи парникови газове
  • изискване за спазването на стандарти (европейски и/или международни) за безопасност при експлоатацията на оборудването, съдържащо хладилни агенти, представляващи алтернатива на флуорсъдържащите парникови газове
Прилагаме Наредбата, както и мотиви за приемането и. Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на d.stoyanova@moew.government.bg и yakimova@moew.government.bg Крайна дата за получаване на становища по проекта – 19 декември 2016 г.