Категории
Министерство

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2003 г. за реда и условията за издаване на разрешителни за изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие за животинските и растителните видове от приложение № 3, за животинс

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2003 г. е разработен с цел намаляване на административната и регулаторната тежест. Настояща Наредба № 8 от 2003 г. за реда и условията за издаване на разрешителни за изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие за животинските и растителните видове от приложение № 3, за животинските видове от приложение № 4, за всички видове диви птици, извън тези от приложение № 3 и приложение № 4 и за използване на неселективните уреди, средства и методи за улавяне и убиване от приложение № 5 (обн., ДВ, бр. 4 от 16.01.2004 г., изм. и доп., бр. 19 от 13.03.2015 г.) Проект на Наредба за изменение на Наредба № 8 от 2003 г. Мотиви за приемането на проекта. Очакваме писмени становища по проекта от заинтересованите лица на електронен адрес: VTsGeorgiev@moew.government.bg срок до 17 септември 2017 г.