Категории
Министерство

Правителството предложи на НС да одобри законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между МОСВ и МБВР

Споразумението е сключено в изпълнение на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за партньорство и подкрепа при усвояване на Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. Целта е получаване на консултантска помощ от МБВР за разработване на Националната стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие, чиято стратегическа цел е да очертае рамката на действие в борбата с  изменението на климата за периода до 2030 г. Партньорството трябва да насочи усилията на страната към действия във всеки сектор от икономиката, водещи до намаляване отрицателното въздействие на климатичните промени.

Проектът на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между МОСВ и МБВР е одобрен с Протокол № 39 на МС от 20.09.2016 г. Документът е подписан на 28. 09. 2016 г. – за МОСВ от министъра на околната среда и водите и за МБВР – от постоянния представител за България Тони Томпсън. Споразумението ще се изпълнява с широко обществено участие и в консултации с Националния експертен съвет по изменение на климата и Координационния съвет по изменение на климата.

Крайна дата за съгласуване: 28.10.2016 г.

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на e-mail: adpetrov@moew.government.bg

Проект на Закон за ратифициране на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между МОСВ и МБВР може да видите тук:

Мотивите към проекта на Закон за ратифициране на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между МОСВ и МБВР може да видите тук:

Проект на доклад от министъра на околната среда и водите може да видите тук:

Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между МОСВ и МБВР може да видите тук: