Категории
Министерство

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води

Проектът на Наредба е разработен на основание § 62, ал.2 от ЗИД на Закона за водите, обн.ДВ, бр.58 от 2015 г. и има за цел въвеждане в националното законодателство на изискванията на Директива 2014/80/ЕС, както и за изпълнение на поетия ангажимент в отговорите на България по EU Pilot 7328/15/CLIM. Постига се привеждането на наредбата в съответствие със Закона за водите, включително измененията и допълненията на Закона от 2015 г. Осигурява се координирана процедура за оценката за въздействието върху околната среда и оценката за влошаване на състоянието на водите в съответствие с Рамковата директива за водите, съгласно изискванията на Директива 2014/52/ЕС.

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на следния електронен адрес: aberova@moew.government.bg

Крайна дата за получаване на становища по проекта - 22. 07. 2016 г., удължена до 1 август 2016 г.

Проектът на наредба може да се види ТУК.

Таблицата за съответствие на проекта с Директива 2014/80/ЕС може да се види ТУК.