Категории
Министерство

Проект на Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба №16 от 12.08.1999г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини

Проектът на НИД на Наредба №16 има за цел:

1. Въвеждане на изискванията на Директива 2014/99/ЕС на Комисията от 21 октомври 2014 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на Директива 2009/126/ЕО относно Етап II на улавянето на бензиновите пари при зареждането на моторни превозни средства на бензиностанции

2. Актуализиране и прецизиране на терминологията и разпоредбите по отношение на реда, начина и изискванията за оправомощаване на лица за проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари (УБП) при експлоатация на системите, съответстващи на етап II на УБП

3. Прецизиране на разпоредби на Директива 94/63/ЕО от 20 декември 1994 година относно ограничаването на емисиите на летливи органични съединения, изпускани при съхранението и превоза на бензини от терминали до бензиностанции

Крайната дата за съгласуване е 20.04.2016г.

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail: yakimova@moew.government.bg  и myordanova@moew.government.bg

Пълният текст на проекта на НИД на Наредба №16 може да видите тук.